Νέα Ανακοίνωση παράτασης Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035228 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistic

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Β’ κύκλος) για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5035228,

η οριστική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 23:59:59

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.