Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 17 Feb 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων,Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων,στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ:5035228
 10 Feb 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων,Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων,στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ:5035228
 30 Jan 2023 Ανακοίνωση παράτασης Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035228 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics
 23 Jan 2023 Νέα Ανακοίνωση παράτασης Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035228 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistic
 12 Jan 2023 Ανακοίνωση παράτασης αιτήσεων ωφελουμένων ΟΦΕ Β Κύκλος
 14 Dec 2022 Ανακοίνωση έναρξης Β κύκλου υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035228 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων,δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»
 13 Apr 2022 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων,Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ:5035228
 29 Mar 2022 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων,Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ:5035228
 15 Nov 2021 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5035228 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»